Amelys
Joined
Số lượt thích
44

Profile posts Latest activity Postings About

  • Tiểu thư là để yêu thương. Chửi Nhu đi ra. Fan Nhu chửi Diệp lại đây. Trảm!
    Truyện bắt đầu hay rồi, có điều... Thi giữa kì xong rồi, chuẩm bị thi cuối kì rồi. Thi cuối kì xong, sắp thi HSG luôn rồi. Thi HSG xong, chuẩn bị thi ĐH rồi. Sống sao cho vừa lòng Bộ Giáo dục...
    How to cai truyện để ôn thi?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…