Luân Hồi

Luân Hồi có thể chiến thắng, bất kể đối thủ là ai!