CP đảng

Toàn Chức Cao Thủ không có couple? Không gì là không thể với fan! Warning như trên.