Diễn đàn Toàn Chức Cao Thủ

Chianti
Chianti
Nếu có người viết về một kết cục khác của mùa 9 thì bác đọc không?