Gingitsune

Thích truyện võng du, nhưng chơi thủ tàn; thích ăn, không nấu; thích ngủ, thức khuya ~~~ Nhân sinh lưỡng nan toàn :D
Birthday
September 29
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Diệp All mới là vương đạo!!! Hàn All muôn năm!!!

Signature

Ngô sơn thanh, Việt sơn thanh,
Lưỡng ngạn thanh sơn tương tống nghinh,
Thuỳ tri biệt ly tình.

Quân lệ doanh, thiếp lệ doanh,
La đới đồng tâm kết vị thành,
Giang đầu triều dĩ bình.
Vì TCCT, vì OTP - Vòng Quay Tự Sát

Following

Followers