Chianti

Khác
Birthday
January 6
Location
Khác
Team
Khác
Fan não tàn của
Khác

Contact

Facebook
Chiantiiiii

Signature

Silly? Cuz it's Chianti!
>> Tổng hợp TCCT fanfic by Chianti <<
>> Fanclub Ngụy Sâm <<​