PhongLinh

Chỉ là làm lại từ đầu mà thôi.
Birthday
Tháng Mười 20
Team
Luân Hồi

Signature

Samsara: Superb - Solid - Standouts.

Phụng Hoàng Hiên - Vở kịch không hồi kết.

Followers