aurora

Kẻ đến người đi, bình mới rượu cũ. Cụt vẫn ở đây là fan Luân Hồi.
Team
Luân Hồi
Fan não tàn của
Sủng phó là chân ái =v=

Signature

Đông phương vị hi, nguyệt sắc phong sương

Following