Hàn Chiêu Thiến

Se chỉ luồn kim, thêu một tấm Thanh minh thượng hà.​
Đốt hương mài mực, họa một bức Thiên lý giang sơn.​

Tranh vô diện, sự vô danh.
Phồn hoa phút chốc tan tành như mây.
Birthday
Tháng Chín 12
Website
https://www.facebook.com/thuvanyeuolympia
Location
Đà Lạt
Team
Bá Đồ
Fan não tàn của
Hàn Diệp izthebezt!

Contact

Facebook
thuvanyeuolympia

Signature

Xe chỉ luồn kim, thêu một tấm Thanh minh thượng hà.
Đốt hương mài mực, họa một bức Thiên lý giang sơn.

Tranh vô diện, sự vô danh.
Phồn hoa phút chốc tan tành như mây.

Following

Followers